تیزری فیلم تنهای تنهای تنها که تلویزیون اجازه پخش آن را صادر نکرد